eBook PDF / e-Pub Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love

Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love (Rating: 3.34 - 4244 votes)

Reading books Uili sme sa cel lsku / We Learned the Whole of Love PDF Online Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love with other formats. Download and Read Online books Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love Online Clark Chavez, Ebooks search download books in easy way to download Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love books for multiple devices. Emily Dickinson, Milan Richter full text books
Title:Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love
Format Type:Ebook
Author:Emily Dickinson, Milan Richter
Publisher:MilaniuM
ISBN:
ISBN 13:
Number of Pages:240
Category:Classics, Poetry, Fiction

Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love by Emily Dickinson, Milan Richter

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Učili sme sa celú lásku / We Learned the Whole of Love Tento v ber po prv raz prin a slovensk mu pr padne aj esk mu itate ovi the basic Emily Dickinson dvojjazy ne so zachovan m v etk ch Dickinsonovej osobitost v origin li ve k za iato n p smen ver ov a k ov ch slov poml ky at a mnoh ch tie v preklade Zaradili sme do aj v inu b sn z v beru Monol g s nesmrte nos ou Tatran v etky v ak podst pili z sadn rev ziu zo strany prekladate a M Richtera a ve mi asto tak vznikol nov preklad K v beru b sn sme priradili aj to najpodstatnej ie z kore pondencie E Dickinsonovej s liter tom T W Higginsonom V listoch sa priam uk kovo zrkadl Dickinsonovej pr ca so slovom a t lom jej enigmatickos ale aj t ba dozvedie sa i jej ver e s iv .

Prekladate nav t vil Amherst dom a hrob E Dickinsonovej ako aj jej arch v v Amherst College po prv raz v m ji a odvtedy e te vzr stol jeho z ujem o ivot a tvorbu poetky V sledkom Richterovho t dia Dickinsonovej listov monografi o nej Sewall McNeilov Farrov al ej sekund rnej literat ry ale aj prekladov do d n iny n r iny i nem iny je v ber U ili sme sa cel l sku Predklad me ho itate om v n deji e Dickinsonovej mnohovrstevnat po zia sa prihov ra ponad oce n asu a priestoru priamo od srdca k srdcu od mysle k mysli od tvorivej imagin cie k fant zii v bec bez ktorej by sme nevedeli naplno vn ma a pre va kr su ivota bla enos i b l sky a krut nevyhnutnos smrti .

Emily Dickinsonov Amherst severoamerick poetka ktorej svetov sl va sa za ala a polstoro ie po jej smrti nap sala b sn z ktor ch len desa uverejnili k m ila Svoje t my pr rodu ivly l sku smr osud nesmrte nos vz ah k sl ve viere hudbe sk mala a obna ovala v inou vo ve mi kr tkych b s ach s takou tajuplnou a dokonalou svie os ou e itate m pri tan pocit akoby b se s celou svojou dramatickos ou vznikala rovno pred jeho o ami Modernos Dickinsonovej po zie tkvie nielen v spracovan t my asto pr beh rozpovedan zvn tra deja a opieraj ci sa o bezv znamn detail ale aj v osobitom pou van metra rytmu a najm r mov spomedzi ktor ch uprednost ovala tzv konsonan n a asonan n zvukov zhody V pove b sne asto fragmentovala poml kami a vys van m vetn ch lenov mimo vetn ba aj my lienkov r mec Ve k v inu svojho ivota pre ila v rodi ovskom dome v purit nskom prostred novoanglick ho mesta Amherst Nikdy sa nevydala a posledn roky odmietala chodi do spolo nosti i prij ma nezn mych host O to bohat ivot viedla v spolo nosti svojich kn h b sn a desiatok listov ktor p sala a dost vala N postoj k Emily Dickinsonovej sa s prib daj cim mno stvom sekund rnej literat ry men dnes ju poklad me za ve mi inteligentn a emancipovan poetku ktor svoj list svetu tomu bud cemu posielala vo ver och jedine nej sily a kr sy Tie ver e n s u ia cel l sku k ivotu tajomstvu bytia k loveku vesm ru Bohu

City of Endless Night, Dark in Death

The Gorgeous Nothings: Emily Dickinson's Envelope Poems, Poems by Emily Dickinson, Series One, Selected Poems and Letters, Final Harvest: Emily Dickinson's Poems, Poems, New Poems of Emily Dickinson, The Complete Poems of Emily Dickinson, The Collected Poems of Emily Dickinson, Selected Poems, Poems: Three Series, Complete